Vignettes As Historical Artifacts of Russia’s Ethnic Diaspora, by Nikolai Sorokin